Atelier Eindhoven BV

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Atelier Eindhoven: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Atelier Eindhoven B.V. gevestigd aan de Aziëlaan 6 te Son, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60716797;
b. lid: de natuurlijke persoon of het bedrijf die een overeenkomst aangaat met Atelier Eindhoven;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen het lid en Atelier Eindhoven;
d. ruimte: de ruimte in het onroerend goed dat door Atelier Eindhoven wordt gehuurd gevestigd aan Zwaanstraat 1 (gebouw TAB) te Eindhoven en waarin de werkplaats en opslagplaats zich bevindt;
e. werkplaats: de doe-het-zelf werkplaats of het vaste atelier waarvan het lid gedurende een bepaalde periode gebruik mag maken gelegen in de ruimte;
f. opslagplaats: de opslagplaats die afgesloten kan worden waar het lid zijn eigendommen kan opslaan gelegen in de ruimte;
g. gereedschap: al het handgereedschap en de machines die eigendom zijn van Atelier Eindhoven en waarvan het lid, afhankelijk van zijn soort lidmaatschap, gebruik kan maken;
h. faciliteiten: alle faciliteiten en inventaris in de ruimte waarvan het lid gebruik mag maken;
i. opgeslagen goederen: de goederen die het lid heeft opgeslagen bij Atelier Eindhoven;
j. website: de website www.ateliereindhoven.com die door Atelier Eindhoven wordt beheerd;
k. consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
l. dienst: alle diensten die Atelier Eindhoven in het kader van de overeenkomst aan het lid levert, zoals het ter beschikking stellen van een werkplaats, gereedschap, opslagplaats of het geven van een cursus;
m. cursus: de opleiding, cursus, training of workshop die door Atelier Eindhoven wordt verzorgd in de ruimte;
n. deelnemer: het lid die zich heeft ingeschreven voor en/of die deelneemt aan een cursus.
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het lid en Atelier Eindhoven.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele (inkoop)voorwaarden van het lid worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Atelier Eindhoven vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien Atelier Eindhoven niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Atelier Eindhoven in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
3.1. Atelier Eindhoven behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Zij zal echter de wijzigingen tijdig en schriftelijk of via de e-mail bekend moeten maken en de wijzigingen treden in werking tenminste 30 dagen na de bekendmaking.
4.1. Het aanbod van Atelier Eindhoven is vrijblijvend.
4.2. Atelier Eindhoven is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar e-mailberichten, op de website, in offertes of in de overeenkomst.
4.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
5.1. De overeenkomst komt tot stand:
a. nadat het lid de aanmeldprocedure via de website succesvol voltooid heeft of nadat het lid het inschrijfformulier heeft ingevuld, heeft ondertekend en aan Atelier Eindhoven heeft geretourneerd; en
b. Atelier Eindhoven de (deel)betaling of het inschrijfgeld van het lid heeft ontvangen.
5.2. Indien de overeenkomst via de website tot stand komt, dan stuurt Atelier Eindhoven het lid onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst een bevestigingse-mail. Zolang het lid deze bevestigingse-mail niet heeft ontvangen, kan het lid de overeenkomst kosteloos annuleren. Indien het lid de bevestigingse-mail niet heeft ontvangen, dan dient het lid Atelier Eindhoven daarvan telefonisch of via de e-mail in kennis te stellen.
5.3. De overeenkomst kan enkel via de website tot stand komen nadat het lid heeft aangeklikt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
5.4. Indien de overeenkomst via het schriftelijke inschrijfformulier tot stand komt, dan worden deze algemene voorwaarden bij het tot stand komen van de overeenkomst aan het lid ter hand gesteld.
5.5. Indien het lid jonger is dan 18 jaar, dan dient zijn ouder of voogd de overeenkomst mede te ondertekenen.
5.6. Indien het lid inschrijfgeld heeft betaald, dan ontvangt het lid daarvoor een kennismakingspakket.
5.7. Er is geen maximaal aantal leden gesteld.
5.8. Atelier Eindhoven kan besluiten dat zij tijdelijk geen leden aanneemt of een bepaald soort lidmaatschap tijdelijk of niet aangaat ten behoeve van de werkzaamheden of veiligheid.
6.1. Het lid zijnde een consument die via de website een overeenkomst met Atelier Eindhoven heeft gesloten, heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te ontbinden.
6.2. Wil het lid gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient het lid dat binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk aan Atelier Eindhoven kenbaar te maken.
6.3. Atelier Eindhoven zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat het lid een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht het reeds betaalde lidmaatschapsgeld aan het lid terugbetalen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het lid reeds in de ontbindingsperiode een aanvang is gemaakt met de levering van de dienst. In een dergelijk geval dient het lid de standaard prijs voor de reeds geleverde dienst te betalen en komen eventuele kortingen te vervallen.
6.4. Wordt de overeenkomst in zijn geheel uitgevoerd tijdens de ontbindingsperiode en is aan de volgende 2 voorwaarden voldaan:
a. het lid heeft ermee ingestemd dat tijdens de ontbindingsperiode de overeenkomst wordt uitgevoerd;
b. het lid heeft uitdrukkelijk verklaard dat hij afstand doet van zijn ontbindingsrecht nadat de overeenkomst volledig is nagekomen,
dan vervalt het recht van het lid om de overeenkomst overeenkomstig dit artikel te ontbinden.
6.5. Indien het lid niet zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor het leveren van de dienst voordat de ontbindingsperiode is verstreken, dan heeft Atelier Eindhoven het recht te bepalen dat het lidmaatschap pas in werking treedt nadat de ontbindingsperiode is verstreken.
7.1. Na de totstandkoming van de overeenkomst is het lid verplicht, voordat hij gebruik maakt van de werkplaats, een introductie cursus te volgen. Vooraf aan deze introductie cursus dient het lid zijn geldige legitimatie bewijs aan Atelier Eindhoven te vertonen. Na de introductie cursus ontvangt het lid zijn ledenpas.
8.1. Om toegang te kunnen krijgen tot de ruimte dient het lid zijn ledenpas te tonen aan de door Atelier Eindhoven aangewezen opzichter. Is het lid zijn ledenpas vergeten, dan kan Atelier Eindhoven het lid de toegang tot de ruimte weigeren.
8.2. Het is Atelier Eindhoven toegestaan het lid de toegang tot de ruimte te ontzeggen indien:
a. het wegens drukte niet verantwoord is om meer personen in de ruimte toe te laten;
b. het lid een betalingsachterstand heeft;
c. het lid onder invloed is van drank en/of drugs;
d. Atelier Eindhoven daar aanleiding toe ziet, bijvoorbeeld i.v.m. de veiligheid of het comfort.
8.3. Het lid die zonder begeleiding gebruik maakt van de werkplaats dient minimaal 16 jaar te zijn. Het is een lid jonger dan 16 jaar enkel toegestaan gebruik te maken van de werkplaats met voorafgaande toestemming van Atelier Eindhoven en indien het gebruik geschiedt onder begeleiding en toezicht van een andere lid die 18 jaar of ouder is.
8.4. De ledenpas is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar. Indien het lid zijn ledenpas verloren is, dan dient het lid Atelier Eindhoven daarvan onverwijld in kennis te stellen. Het lid is aansprakelijk voor alle schade die Atelier Eindhoven lijdt doordat een derde misbruik heeft gemaakt van de ledenpas van het lid.
8.5. Indien het lid niet meer in het bezit is van zijn ledenpas, door welke oorzaak dan ook, dan blijft de betalingsverplichting voor het lidmaatschap bestaan en dan dient het lid een nieuwe ledenpas bij Atelier Eindhoven aan te vragen. Atelier Eindhoven is gerechtigd voor een nieuwe ledenpas kosten aan het lid in rekening te brengen.
9.1. De werkplaats en opslagplaats zijn voor het lid beschikbaar gedurende de openingstijden van de ruimte. Tijdens algemeen erkende feestdagen en de Dutch Design Week is de ruimte gesloten. Atelier Eindhoven heeft het recht gedurende de overeenkomst haar openingstijden aan te passen. Het lid wordt daarvan vooraf in kennis gesteld.
9.2. Atelier Eindhoven heeft het recht de ruimte maximaal 14 dagen, de algemeen erkende feestdagen en de Dutch Design Week niet meegerekend, per jaar te sluiten zonder dat het lid recht heeft op restitutie van het lidmaatschapsgeld.
9.3. Atelier Eindhoven behoudt zich het recht voor om het gebruik van de faciliteiten voor bepaalde leden te verruimen dan wel te beperken.
9.4. Lidmaatschappen kunnen beperkende voorwaarden zoals, maar zeker niet beperkt tot, wel/geen toegang tot gereedschappen of tot bepaalde ruimtes en/of een beperking in de data en/of tijdstippen dat het lid toegang heeft tot de ruimte.
9.5. Atelier Eindhoven is bevoegd de bewaarneming van een bepaalde zaak van het lid en/of het gebruik van een bepaalde zaak van het lid in de ruimte te weigeren die naar haar oordeel gevaar of schade aan andere zaken en/of personen kan opleveren.
10.1. De dienst kan geleverd worden op basis van een (digitale) strippenkaart. Dit betekent dat het lid vooraf een vast bedrag betaalt voor een bepaald aantal uren of dagdelen dat hij gebruik mag maken van de werkplaats.
10.2. Aan het begin van ieder uur of dagdeel dat het lid gebruik maakt van de werkplaats wordt één uur of dagdeel van de strippenkaart van het lid afgeschreven.
10.3. De strippenkaart kan een bepaalde geldigheidsduur hebben. Na het verstrijken van de geldigheidsduur is de strippenkaart niet meer geldig en komen alle uren of dagdelen die daarop staan te vervallen. Het lid heeft geen recht op compensatie voor de uren of dagdelen die hij niet gebruikt heeft, maar die na het verstrijken van de geldigheidsduur nog wel op de strikkenkaart staan.
11.1. De dienst kan geleverd worden op basis van een abonnement. Dit betekent dat het lid gedurende een bepaald aantal uren per week of per maand gebruik mag maken van de werkplaats.
11.2. Indien het lid geen gebruik maakt van het aantal uren waarop het lid volgens het abonnement in een week of een maand recht heeft, dan komen deze uren te vervallen zonder dat het lid recht heeft op enige vorm van compensatie en/of terugbetaling van (een deel van) het lidmaatschapsgeld. De uren die in een week of een maand niet worden gebruikt, kunnen niet worden doorgeschoven naar de daarop volgende week of maand.
12.1. De dienst kan eruit bestaan dat aan het lid een vast atelier ter beschikking wordt gesteld. Dit atelier is een afgesloten ruimte waarin het lid zijn zaken kan opslaan.
12.2. Het vaste atelier wordt niet beschikbaar gesteld aan andere leden.
12.3. Als het lid het vaste atelier verlaat, dan dient het lid het atelier in de staat te brengen zoals het atelier aan het lid beschikbaar is gesteld, inclusief het op juiste plaats terugzetten van lossen objecten, zoals een werkbank en overige materialen.
13.1. De bewaarneming van de opgeslagen goederen is voor eigen rekening en risico van het lid.
13.2. Het lid dient de opgeslagen goederen afdoende en deugdelijk te verzekeren tegen voorkomende omstandigheden, zoals maar niet gelimiteerd tot schade, brand en diefstal. De tarieven die Atelier Eindhoven hanteert is niet op het verzekeren van de opgeslagen goederen afgestemd.
13.3. De opgeslagen goederen mogen niet:
a. gestolen zijn;
b. gevaarlijke stoffen bevatten;
c. gevaar kunnen opleveren voor de omgeving;
d. explosie- en/of brandgevaar met zich meebrengen.
13.4. Het is niet toegestaan goederen bij Atelier Eindhoven op te slaan waarvan het bewaren, gebruiken of vervoeren in strijd met de wet is.
13.5. Indien de opgeslagen goederen in strijd zijn met of Atelier Eindhoven het vermoeden heeft dat de opgeslagen goederen in strijd zijn met artikel 13.3 of 13.4, dan heeft Atelier Eindhoven het recht de opgeslagen goederen uit de ruimte te verwijderen. Het lid wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld. Atelier Eindhoven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het lid daardoor lijdt.
14.1. Cursussen worden op vaste momenten gegeven die zichtbaar zijn via het online reserveringssysteem en/of de agenda op de website.
14.2. Voor sommige cursussen is een minimale deelname vereist. Dit staat op de website bij de betreffende cursus vermeld. Atelier Eindhoven behoudt zich het recht voor om bij het niet bereiken van het minimaal aantal deelnemers de cursus te annuleren. De deelnemer wordt van een annulering via de e-mail op de hoogte gesteld. Het eventueel reeds betaalde cursusgeld wordt aan de deelnemer terugbetaald.
14.3. Het cursusgeld zit niet in het lidmaatschapsgeld inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
14.4. Indien de deelnemer niet deelneemt aan een cursus waarvoor hij zich heeft aangemeld, dan blijft het reeds betaalde cursusgeld verschuldigd.
14.5. Atelier Eindhoven is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de cursus onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de cursus te ontzeggen. Het overeengekomen cursusgeld blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Atelier Eindhoven op vergoeding van eventuele schade.
14.6. De deelnemer is verplicht gedurende de gehele cursus de aanwijzingen en instructies van Atelier Eindhoven op te volgen.
14.7. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij actief deelneemt aan de cursus.
14.8. Het gebruik van alcoholische drank of drugs gedurende een cursus is ten strengste verboden.
14.9. Tijdens de cursus dient de deelnemer niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, (sms)berichten, of e-mailberichten, tenzij de deelnemer daarvoor van Atelier Eindhoven toestemming heeft gekregen.
14.10. Het is het lid niet toegestaan opname in beeld en/of geluid te maken van een cursus.
14.11. Indien het lid niet deelneemt aan een cursus en activiteit die wordt georganiseerd in de ruimte en waarvan de deelname zit inbegrepen in het lidmaatschapsgeld, dan vindt geen restitutie plaats van (een deel van) het lidmaatschapsgeld.
15.1. Het is het lid verboden zodanig te handelen en/of na te laten dat dit tot schade jegens (zaken van) Atelier Eindhoven en/of (een) derde(en) lijdt, of zou kunnen lijden.
15.2. Gedurende zijn verblijf in de ruimte dient het lid de huisregels van Atelier Eindhoven na te leven. Indien het lid de huisregels overtreedt, dan heeft Atelier Eindhoven het recht het lid de toegang tot de ruimte te ontzeggen.
15.3. Het lid dient de werkplaats, niet zijnde een vast atelier, na gebruik volledig schoongemaakt en opgeruimd achter te laten. Indien het lid hieraan niet voldoet, dan heeft Atelier Eindhoven het recht deze werkzaamheden voor rekening van het lid uit te (laten) voeren en kunnen achtergelaten goederen weggegooid worden.
15.4. Na beëindiging van de overeenkomst is het lid verplicht de opgeslagen goederen te verwijderen en het vaste atelier of de opslagplaats volledig schoongemaakt en ontruimt op te leveren. Indien het lid goederen achterlaat, dan wordt het lid geacht afstand te hebben gedaan van deze goederen en dan heeft Atelier Eindhoven het recht deze goederen voor rekening van het lid te verwijderen.
15.5. Het is het lid enkel toegestaan het gereedschap te gebruiken volgens de gegeven instructies of volgens de instructies die op het gereedschap staan en voor het doel waarvoor het gereedschap bestemd is.
15.6. Het is niet toegestaan te roken in de ruimte.
15.7. Het lid dient zich gedurende zijn verblijf in de ruimte te houden aan alle door Atelier Eindhoven gegeven mondelinge of schriftelijke instructies.
15.8. Het lid dient ervoor zorg te dragen hij tijdens zijn verblijf in de ruimte:
a. geen overlast bezorgt aan andere aanwezigen;
b. zichzelf of de andere aanwezigen niet in gevaar brengt.
15.9. Het is niet toegestaan de ruimte te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de wet, de goede orde, de zedelijkheid of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, zulks ter beoordeling van Atelier Eindhoven.
15.10. Het lid erkent dat Atelier Eindhoven het recht heeft het lid de toegang tot de ruimte te ontzeggen indien het lid zich schuldig maakt aan wangedrag.
15.11. Indien het lid zijn verplichtingen jegens Atelier Eindhoven niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt of indien het lid gedurende zijn verblijf in de ruimte in strijd handelt met de wet en/of openbare orde en/of goede zeden, dan heeft Atelier Eindhoven het recht de overeenkomst te ontbinden, het lid de toegang tot de ruimte te ontzeggen en worden alle schades die Atelier Eindhoven daardoor heeft geleden op het lid verhaald. Onder schade dient tevens te worden verstaan gederfde inkomsten. Een dergelijke ontbinding geeft het lid niet het recht op restitutie van het betaalde lidmaatschapsgeld.
16.1. Het lid is aansprakelijk voor alle verlies van en/of schade aan de ruimte en de daarin aanwezige inventaris of voor schade aan het gereedschap, die is ontstaan als direct of indirect gevolg van een handelen en/of nalaten van het lid.
16.2. Indien er sprake is van het opzettelijk toebrengen van schade (vernieling), dan doet Atelier Eindhoven daarvan aangifte.
16.3. Schades dienen direct door het lid aan Atelier Eindhoven kenbaar te worden gemaakt.
16.4. Het lid is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben die de schades dekt zoals omschreven in dit artikel.
17.1. Alle prijzen voor de diensten dienen vooraf door het lid aan Atelier Eindhoven betaald te worden.
17.2. Afhankelijk van de dienst die het lid afneemt dient betaling ineens of in delen te geschieden.
17.3. Indien betaling in gedeeltes is overeengekomen, dan wordt een eenmalige directe betaling gevolgd door een verplichte automatische incasso voor de overige deelbetalingen.
17.4. De termijnen van de deelbetalingen en de hoogte van de deelbetalingen is afhankelijk van de dienst die het lid afneemt.
17.5. De machtiging tot automatische incasso dient door het lid bij de receptie ingevuld en ondertekend te worden of door acceptatie aan te vinken op de website.
17.6. Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd, dan dient het openstaande bedrag bij de receptie of online (iDEAL) door het lid betaald te worden. Nadat deze betaling heeft plaatsgevonden, wordt aan het lid de toegang tot de ruimte weer verleend.
17.7. Indien het lid het openstaande bedrag niet tijdig betaalt, dan is het lid in verzuim. In een dergelijk geval wordt de wettelijke rente aan het lid in rekening gebracht. Indien het lid nadat Atelier Eindhoven het lid een herinnering heeft gestuurd nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Atelier Eindhoven de vordering uit handen geven, in welk geval het lid naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
18.1. Atelier Eindhoven heeft het recht de opgeslagen goederen onder zich te houden en afgifte daarvan op te schorten, totdat het lid al zijn verplichtingen jegens Atelier Eindhoven heeft voldaan, waaronder vergoeding van kosten betrekking hebbende op dit retentierecht van Atelier Eindhoven.
18.2. Het retentierecht eindigt op het moment dat het lid alle vorderingen die Atelier Eindhoven op het lid heeft, heeft betaald.
18.3. Atelier Eindhoven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die het lid lijdt doordat Atelier Eindhoven een beroep doet op zijn retentierecht.
18.4. Tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen het lid aan Atelier Eindhoven verschuldigd is of zal zijn, heeft Atelier Eindhoven een pandrecht op de opgeslagen goederen. Het pandrecht wordt gevestigd door het enkel aangaan van de overeenkomst en het in de macht van Atelier Eindhoven brengen van de opgeslagen goederen.
18.5. Het lid is verplicht op eerste verzoek van Atelier Eindhoven zijn medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke handelingen die nodig zijn om het pandrecht te vestigen of te handhaven.
18.6. Indien het lid – na door Atelier Eindhoven per aangetekend schrijven te zijn aangemaand – 2 maanden na datum van dit aangetekend schrijven de verschuldigde betaling niet heeft voldaan aan Atelier Eindhoven, dan heeft Atelier Eindhoven het recht om de opgeslagen goederen van het lid te (doen) verkopen. Atelier Eindhoven heeft alsdan het recht uit de opbrengst van deze verkoop de volledige vordering op het lid te verhalen.
18.7. Het lid aanvaardt dat het pandrecht op de opgeslagen goederen tot verlies van eigendom kan leiden.
19.1. Atelier Eindhoven heeft het recht haar tarieven te wijzigen. Ten minste 1 maand voor de prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor lopende overeenkomsten die voor een bepaalde termijn zijn aangegaan kunnen de prijzen niet tussentijds verhoogd worden en zal een eventueel verhoogde prijs voor de volgende periode gelden.
20.1. Het lid kan het lidmaatschap beëindigen door het opzeg formulier in te vullen bij de receptie of door het lidmaatschap via de e-mail op te zeggen.
20.2. Het lidmaatschap dat voor een bepaalde tijd is aangegaan, kan niet tussentijds opgezegd worden.
20.3. Indien het lid een consument is, dan eindigt het lidmaatschap na het verstrijken van de looptijd, tenzij het lid uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de verlenging van het lidmaatschap.
20.4. Indien het lid een bedrijf is, dan wordt na het verstrijken van de looptijd van het lidmaatschap het lidmaatschap automatisch verlengd, tenzij het lid het lidmaatschap tegen het einde van de looptijd schriftelijk of via de e-mail opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
21.1. Onverminderd het recht om nakoming te vorderen, geeft een tekortkoming in de nakoming door het lid, Atelier Eindhoven de bevoegdheid om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst terstond te ontbinden. In dat geval is het lid aan Atelier Eindhoven onmiddellijk vergoeding van alle openstaande vorderingen, kosten en schade van Atelier Eindhoven, verschuldigd.
21.2. Voorts is Atelier Eindhoven bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
21.3. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van het lid, het lid surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Atelier Eindhoven het recht (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Atelier Eindhoven op schadevergoeding.
21.4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt ontbonden wegens een tekortkoming aan de zijde van het lid, dan wordt het lidmaatschapsgeld niet aan het lid terugbetaald.
22.1. Atelier Eindhoven kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 23 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van het lid, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege het lid te werk zijn gesteld.
22.2. Atelier Eindhoven is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Atelier Eindhoven is uitgegaan van door het lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
22.3. Atelier Eindhoven is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van of schade aan eigendommen van het lid. Het gebruiken, bewaren, achterlaten of opslaan van goederen in de ruimte is geheel voor eigen risico.
22.4. Atelier Eindhoven is niet aansprakelijk voor schade aan het lid, zoals lichamelijk letsel, en/of schade aan eigendommen van het lid ontstaan tijdens het verblijf in de ruimte, tijdens het volgen van een cursus of tijdens het gebruik van gereedschap. Het betreden van de ruimte, het volgen van een cursus en het gebruiken van gereedschap is geheel op eigen risico.
22.5. Door het geven van de introductie cursus accepteert Atelier Eindhoven geen aansprakelijkheid. Atelier Eindhoven legt alleen de specifieke eigenschappen van de ruimte en het gereedschap uit, maar zij geeft daarmee geen enkele garantie dat de deelnemer na de introductie cursus gekwalificeerd is om veilig met het gereedschap te werken.
22.6. Atelier Eindhoven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) niet functioneren van gereedschap of het uitvallen van faciliteiten die behoren tot de ruimte.
22.7. Atelier Eindhoven is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gemiste besparingen, bedrijfsschade, vertragingsschade, immateriële schade, gederfd genot en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
22.8. Indien Atelier Eindhoven aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Atelier Eindhoven beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Atelier Eindhoven gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Atelier Eindhoven beperkt tot het bedrag dat het lid betaald heeft voor de diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de aansprakelijkheid betrekking heeft op een duurovereenkomst, dan is de aansprakelijkheid beperkt het bedrag dat het lid voor 1 jaar betaald heeft.
22.9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van het lid uit welken hoofde ook jegens Atelier Eindhoven vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat het lid deze rechten en/of bevoegdheden jegens Atelier Eindhoven kan aanwenden.
23.1. Atelier Eindhoven is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; overstromingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; ziekte of persoonlijke omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Atelier Eindhoven de overeenkomst uitvoert; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; diefstal; branden; internetstoring; stroomstoring; telefoonstoring; machinestoring; overheidsmaatregelen.
24.1. Atelier Eindhoven heeft het recht camera’s te plaatsen. Dit voor de veiligheid van de leden en het personeel van Atelier Eindhoven.
24.2. Atelier Eindhoven heeft het recht de camerabeelden op te slaan.
25.1. Atelier Eindhoven verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement. Het privacy statement van Atelier Eindhoven staat op de website.
25.2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
26.1. Op de tussen het lid en Atelier Eindhoven gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
26.2. Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Atelier Eindhoven mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Atelier Eindhoven bevestigd is. Het lid zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Atelier Eindhoven schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.